2007-09-05

Ubuntu w/ xvnkb s'shot


1 comment:

wangji said...

hi,
cậu phải viết vào đó vài dòng chữ có dấu chứ
thì mói gọi là ...dẫn chứng

Đùa vậy thôi !